PERPORMANCE

TradingHugeTeam giao dịch CFD, Future Contact trên các quỹ sau:

  • Quỹ ủy thác của các nhà đầu tư nhỏ lẻ
  • Qũy tài trợ 100.000 USD của FTMO
  • Qũy tài trợ 150.000 USD của TopStepTrader
  • Qũy tài trợ của FDT Incubator 

 

Nhiệm vụ của TradingHugeInvestments là bảo toàn vốn, tập trung duy trì mức tỷ suất lợi nhuận ổn định và tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng lợi nhuận, đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

 

Để đánh giá toàn diện hiệu suất với tối đa thông số đo lường nhất, chúng tôi lựa chọn nền tảng đánh hiệu suất của một chiến lược tại Darwinex. 

 

Bạn có thể nhấp vào Link bên dưới để đến trang đánh giá  với chu kỳ update là 1 năm 1 lần vào đầu tháng 12.

 

Link đến trang đánh giá:  Darwinex.com/account/L.8468